مرکز تحقیقات قلب و عروق |
افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق در بیمارستان شهید رجایی کرج ۱۲ آبان ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرج:

افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق در بیمارستان شهید رجایی کرج

کرج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق و همچنین بخش های اکوکاردیوگرافی و گاما اسکن در بیمارستان شهید رجایی کرج خبر داد.