مسئول_بسیج_پیشکسوتان_خراسان_رضوی |
مردم و مسولان در جنگ اقتصادی دشمن هوشیارانه عمل کنند ۰۱ مهر ۱۳۹۸
مسئول بسیج پیشکسوتان خراسان رضوی:

مردم و مسولان در جنگ اقتصادی دشمن هوشیارانه عمل کنند

مسئول بسیج پیشکسوتان خراسان رضوی گفت: مردم و مسولان در جنگ اقتصادی دشمن هوشیارانه عمل کنند.