مسابقات بین المللی طراحی ایتالیا |
کسب مقام دوم مسابقات بین المللی طراحی  ایتالیا توسط جوان اسفراینی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

کسب مقام دوم مسابقات بین المللی طراحی ایتالیا توسط جوان اسفراینی

اسفراین - جوان اسفراینی صاحب نشان نقره مسابقات بین المللی طراحی آ در ایتالیا شد.