مسکن مدد جویی |
دریافت مستمری بیش از ۳۰ هزار نفر در آذربایجان غربی از سازمان بهزیستی ۱۳ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی :

دریافت مستمری بیش از ۳۰ هزار نفر در آذربایجان غربی از سازمان بهزیستی

ارومیه – مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار نفر در آذربایجان غربی از سازمان بهزیستی مستمری می گیرند و هفت هزار معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی استان هستند.