مشارکت دانشجویان در امور سیاسی کشور ضروری است |
مسائل و افتخارات کشور نباید دو قطبی شود ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
رییس جمهور :

مسائل و افتخارات کشور نباید دو قطبی شود

تهران - رییس جمهوری گفت: مسائل و افتخارات کشور نباید دو قطبی شود.