مشکلات کشاورزان شیروانی |
مشکلات کشاورزان شیروان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
مشکلات کشاورزان شیروانی

مشکلات کشاورزان شیروان

شیروان- انتهاج- نارضایتی کشاورزان شیروانی از اداره جهاد کشاورزی و مشکلات فعلی موجود باعث شده تا نگاهشان به آینده ی کشاورزی با یأس روبرو باشد.