مصرف هوشمندانه آب و رعایت کامل اصل صرفه جویی |
انجام بیش از ۱۰۰ فعالیت فرهنگی برای فرهنگ سازی مصرف آب در کردستان ۱۴ دی ۱۳۹۸
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان :

انجام بیش از ۱۰۰ فعالیت فرهنگی برای فرهنگ سازی مصرف آب در کردستان

سنندج - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: به منظور فرهنگ سازی در زمینه مصرف هوشمندانه آب و رعایت کامل اصل صرفه جویی بیش از ۱۰۰ فعالیت فرهنگی در حوزه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در سال جاری انجام شده است.