مصوبات اجرایی نشده تامین اجتماعی |
ضرب الاجل ۴۸ ساعته استاندار برای مصوبات اجرایی نشده تامین اجتماعی ۰۷ مهر ۱۳۹۸
استاندار خراسان شمالی:

ضرب الاجل ۴۸ ساعته استاندار برای مصوبات اجرایی نشده تامین اجتماعی

استاندار خراسان شمالی گفت: مصوباتی که سازمان تامین اجتماعی آنها را اجرایی نکرده باید ظرف ۴۸ ساعت تعیین تکلیف شود.