معادن ما در سطح کشور رعایت ضوابط زیست محیطی را نداشته |
تمام برنامه های توسعه باید دارای بسته زیست محیطی باشد ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور :

تمام برنامه های توسعه باید دارای بسته زیست محیطی باشد

بجنورد - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: بر اساس سیاست دولت تمام برنامه های توسعه باید دارای بسته زیست محیطی باشد لذا به مسائل محیط زیست نباید تحت تاثیر رشد، بی توجهی شود.