معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی |
وجود بیش از ۲ میلیون بیسواد مطلق در کشور ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی :

وجود بیش از ۲ میلیون بیسواد مطلق در کشور

شیراز - معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی، از وجود 2 میلیون و 300 هزار بیسواد مطلق در کشور خبر داد و گفت: این سازمان با حساسیت برای ۲ گروه بیسواد و کم‌سواد، در قالب ۲ دوره تحکیم و انتقال، آموزش‌هایی ارایه می‌دهد.