معاون امور بازرگانی سازمان صنعت |
توزیع گوشت تازه گوسفندی با قیمت تعادلی در بیرجند ۲۱ آبان ۱۳۹۸
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی :

توزیع گوشت تازه گوسفندی با قیمت تعادلی در بیرجند

بیرجند - معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از توزیع گوشت تازه گوسفندی با قیمت تعادلی در بیرجند خبر داد.