معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی |
بازگشت آب ۲ سد به مدار مصرف بجنورد و اسفراین ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
یک مسئول:

بازگشت آب ۲ سد به مدار مصرف بجنورد و اسفراین

 معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: آب سد شیرین دره و سد بیدواز که به علت مشکل کاهش کیفیت، از مصرف خارج شده بود، از روز دوشنبه به مدار شهرهای بجنورد و اسفراین بازگشت.