معاون بهزیستی استان زنجان |
واگذاری بیش از ۹۰ درصد از وظایف بهزیستی استان زنجان به بخش خصوصی ۱۳ آبان ۱۳۹۸
معاون بهزیستی استان زنجان :

واگذاری بیش از ۹۰ درصد از وظایف بهزیستی استان زنجان به بخش خصوصی

زنجان - معاون بهزیستی استان زنجان از واگذاری بیش از ۹۰ درصد از وظایف بهزیستی استان زنجان به بخش خصوصی خبر داد.