معاون راه و شهرسازی خراسان جنوبی |
تایید ۱۴۸۷ متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در خراسان جنوبی ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
معاون راه و شهرسازی خراسان جنوبی :

تایید ۱۴۸۷ متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در خراسان جنوبی

بیرجند - معاون راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: سه هزار و ۸۸۴ نفر از بیرجند در طرح ملی ثبت نام کرده اند که هزار و ۴۸۷ متقاضی تایید شده اند.