معاون صنعتی و معدنی سازمان صمت خراسان شمالی |
تعطیل نشدن هیچ یک از واحدهای تولیدی خراسان شمالی براثر وقوع ویروس کرونا ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
رضا زاده:

تعطیل نشدن هیچ یک از واحدهای تولیدی خراسان شمالی براثر وقوع ویروس کرونا

معاون صنعتی و معدنی سازمان صمت خراسان شمالی گفت: هیچ یک از واحدهای تولیدی این استان بر اثر شیوع ویروس کرونا تعطیل نشده اند.