میراث فرهنگی خراسان شمالی |
برقراری پرواز بجنورد به نجف در آینده نزدیک ۲۳ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی خبر داد:

برقراری پرواز بجنورد به نجف در آینده نزدیک

بجنورد - حبیب یزدان پناه مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با اشاره به  پروازی که قرار بود امروز دوشنبه از فرودگاه بجنورد به مقصد نجف انجام شود، گفت: این هواپیما به دلیل ایراد فنی نتوانست مجوزهای مربوطه را دریافت کند.

آغاز کاوشگری تپه باستانی ریوی در خراسان شمالی ۰۷ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

آغاز کاوشگری تپه باستانی ریوی در خراسان شمالی

بجنورد - مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: از ابتدای هفته کاوشگری تپه ریوی توسط گروه آلمانی آغاز شده است.