نبود زیر سازی مناسب |
۸۰ درصد معابر شهری بجنورد زیر سازی مناسبی ندارند ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
شهردار بجنورد:

۸۰ درصد معابر شهری بجنورد زیر سازی مناسبی ندارند

 شهردار بجنورد با عنوان کردن اینکه  فقط ۲۰ درصد از کل معابر مرکز استان از زیر سازی مناسبی برخوردار هستند، گفت: بخش زیادی از معابر شهری در بجنورد آسفالت مطلوبی ندارند.