ژست های روشنفکری و بیان افزایش آزادی های مدنی |
کارآمدی کلید گمشده دولت فعلی و گفتمان برجسته مجلس آتی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کارآمدی کلید گمشده دولت فعلی و گفتمان برجسته مجلس آتی

بجنورد - دیگر حالا به جرات می توان گفت کارآمدی کلید گمشده دولت و مجلس فعلی است که ضررهای آن را مردم جور می کشند.