کاندیدای اصلاحات خراسان شمالی |
بیانیه اعلام حمایت حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالی ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

بیانیه اعلام حمایت حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالی

شعبه خراسان شمالى و ریاست دوره اى شوراى هماهنگى احزاب اصلاح طلب خراسان شمالى اگر اصلاح طلبی را فرزند خلف مشروطه خواهی بدانیم و حاکمیت قانون، آزادی، مساوات و توسعه همه جانبه را خواسته مشترک ایرانیان امروز و اجداد مشروطه خواه مان بدانیم، آنگاه حمایت از مشی و منش اصلاح طلبی را باید سرلوحه خود […]