کاهش مراجعات فیزیکی |
راه اندازی دبیرخانه شهرسازی الکترونیکی در بجنورد ۰۳ دی ۱۳۹۸
شهردار بجنورد:

راه اندازی دبیرخانه شهرسازی الکترونیکی در بجنورد

بجنورد - شهردار بجنورد از راه اندازی دبیرخانه شهرسازی الکترونیکی در بجنورد به عنوان اولین گام در تحقق شهر هوشمند خبر داد.