۱۶۶ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی |
اتمام ۲۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان مرکزی تا پایان سال ۱۷ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی :

اتمام ۲۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان مرکزی تا پایان سال

اراک - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از اتمام  ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان با ۳۵۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری تعریف شده تا پایان سال خبر داد.